سوال: دانشجويان دانشگاه پزشكى (دختر يا پسر) براى آموزش، چاره‏اى جز معاينه‌ی فرد اجنبى، از طريق لمس و نظر ندارند و چون اين معاينات جزو برنامه‌ی درسى است و براى كارآموزى و آمادگى آنان براى معالجه‌ی بيماران در آينده مورد نياز است و عدم انجام آن باعث مى‏شود از تشخيص بيمارى افراد مريض عاجز باشند و اين امر منجر به طولانى شدن دوران بيمارى افراد بيمار و گاهى فوت آنان مى‏شود، بنابر‌اين آيا اين معاينات جايز است يا خير؟

سوال: دانشجويان دانشگاه پزشكى (دختر يا پسر) براى آموزش، چاره‏اى جز معاينه‌ی فرد اجنبى، از طريق لمس و نظر ندارند و چون اين معاينات جزو برنامه‌ی درسى است و براى كارآموزى و آمادگى آنان براى معالجه‌ی بيماران در آينده مورد نياز است و عدم انجام آن باعث مى‏شود از تشخيص بيمارى افراد مريض عاجز باشند و اين امر منجر به طولانى شدن دوران بيمارى افراد بيمار و گاهى فوت آنان مى‏شود، بنابر‌اين آيا اين معاينات جايز است يا خير؟